Dịch vụ đánh giá công nhận Cơ sở sản xuất nước mắm theo phương pháp và mô hình truyền thống

  • Đối tượng sử dụng dịch vụ: Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã, hộ giá đình sản xuất nước mắm theo mô hình truyền thống.

    Chi tiết: ...